onsdag 27 februari 2008

Blog 15 Mastery / Slavery

SVENSKA
Mästare eller slav ? Polariserad tillvaro. Vi är redan allt, det finns inom var och en. Vi håller oss själva slavar genom att följa förprogrammerade tankegångar och genom att förlora oss i känslor och känsloyttringar och därmed ge iväg den kraft vi själva genererar.
Så, vad göra? Stoppa alla tankar, känslor och känsloyttringar, allt som inte kommer inifrån och är ett uttryck av oss själv - fritt från yttre påverkan.

--------------------------->LINK/LÄNK VIDEO<-------------------------------- ENGLISH Master or slave ? Existence within polarization. We are already all that is, it is within all of us. We keep us enslaved by the following pre programmed thougths and by loosing our selfs in emotions an feelings we give away the very force we generating. So, what to do? Stop all thougths, emotions and feelings, everything that doesn't come from within and is a expression of our self - unobstructed from external forces. Discussion ----------------------------------> Desteni forum
Diskussion på svenska----------------------->Desteni forum

torsdag 14 februari 2008

Blog 14 Fear and Security within polarisation

HI !!! This is about the entrapment within polarity thinking, for example fear need security for to exist, and vice versa. So in my view, tracendens encompasses both.

Hej den här bloggen handlar om att vara fångad i polärt tänkade, t.ex. rädsla behöver säkerhet för att existera och vice versa. Så, som jag ser det transendering omfattar båda.

Link to video/Länk till video--------->VLOG

Discussion/Diskussion. Finns även en sektion på svenska. -------------->DESTENI

From Jesper.

onsdag 13 februari 2008

BLOG 13 wind and asthma and forgiveness

Hi !!! This is a somewhat poetic blog starting with the vind fondle with the tree's and also a thanks for Esteni helping me realize some problem regarding asthma see article ----> LINK and also a statement about forgiveness regarding forgiveness towards others, thu primary of course forgiveness to self. And last but not least Xena.


Hej !!! Detta är en något poetisk blogg med vind i början som leker med träden. Sen även ett tack till Esteni för lite klargörande rörande astma se artikel på engelska --->LÄNK
Också även ett uttalande om förlåtelse mot andra, men först och främst det viktigast att förlåta sig själv. Och sist men inte minst Xena.

Join for discussion /diskussion på forumet (på engelska men finns även en svensk avdelning

LINK to forum english ------->LINK

LÄNK till forumet andra språk (även svenska)-------->LÄNK

LINK/LÄNK VIDEO BLOG -----------------> VIDEO

From Jesper.

torsdag 7 februari 2008

Blog 12 Drug, Religion, Money, & Media systems and Animals

Hi !!! As the title say, this about some more system using us and keeping us enslaved, and some nice animals.

Hej en liten video om några fler system som använder sig av oss och håller oss förslavade. och några fina djur.

LINK TO VIDEO ------------> VIDEO

Join for discussion on desteni ------------> desteni-universe

onsdag 6 februari 2008

Blog 11 EPILOG 2parts 'Trip to hell'

Hi !!! I'm doing this 2 parts video epilog explaining some thing about the process.

Hej !!! Jag gör denna två-parts video epilog för att förklara lite utgångs punkten varför jag gör dessa videos. Jag vet att det är en individuell process, men att dela med sig av sina erfarenheter kan vara befriande både för den som lyssnar och den som berättar, typ som AA-möten.

LINK TO VIDS-----------> LÄNK

JOIN US FOR DISCUSSION ON DESTENI -----------> DESTENI

From Jesper.

måndag 4 februari 2008

BLOG 10 Trip to hell

Hi !!! This is a 14 part videoblog about my first trip to hell and i been dong them i a row now and i dont really know what to wrigth more here.

Hej det här är min tionde blogg i 14 delar på video (på engelska) om min resa som gick åt helvete bokstavligt talat.

Link to the videos / länk till videorna ----------> LINK

Join for discussion on desteni ----------> desteni-universe

From Jesper.

söndag 3 februari 2008

BLOG 9 Bullfight

Hi !!! this is about abuse of animals and projekting your battles outside your self rather than dare looking inside where the real battle is.

I forgive myself that i have allowed myself to abuse animals.

Hej !!! den här bloggen handlar om övergrepp och vanvård av djur och att projicera sina strider utanför sig själv hellre än att våga se inom sig där den riktiga striden är


Jag förlåter mig själv att jag har tillåtit mig själv att begå övergrepp på djur och har vanvårdat djur.

Link to video / Länk till video ---------> LINK

Link for dsicussion /Länk för diskussion (på engelska) ---------> desteni-universe

From Jesper.

lördag 2 februari 2008

Blog 8 Alcohol & Money system & Crows and Magpies

Hi guys !!! I decided to even do vids outside, so i'm just sharing my thougthts on some subjects.
Alcohol is one of the top 'dumb downers' for people, when you drink it yea you feel like your alive, but go to a pub sober and stay sober during the evening - talk to all the drunken people, it's a mess.

And the money system yea mess too, just a big monopoly-game, and we all know how that ends.

And Working like a slave to provide even more stupid stuff that people didn't need in the first place and on top of it, it's made do destruct after x-years, and the stuff you buy isn't very good quality mostly.

Crows and Magpies must think we people are pretty fucked up.

From Jesper --------> Videolink

Join for discussion on --------->desteni

Hej Jag har beslutat att även göra lite utomhus videos, så jag delar med mig lite av hur jag ser på vissa saker.
Alkohol är en av de giftigaste drogerna och den kanske mest fördummande drogen, gå bara in nykter på en pub och stanna där hela kvällen och prata med alla fulla människor så fattar du vad jag menar.
Penga systemet av idag är utformat som ett monopol-spel och vi vet alla hur det slutar.
Kråkor och Skator måste tycka att vi människor har ganska märkliga beteenden
Jesper.

BLOG 7 sharing selfforgivness

Hi !!! this is a blog about how a use selfforgivness when i go to sleep (for example)
No future no past just here now looking in to my self applying forgiveness towards my self for everything that comes up regarding anger, shame, guilt, infiority etc and also regarding
thougths that wants to come up and also pain - just looking within in silence in the whole body.
And i understud also we are coverd in layers with this so the process of forgivness may take a while maybe many years but beeing here now and deal with it now in the moment facing it and apply selfforgiveness is the most powerfull tool.

PÅ SVENSKA
Hej !!! det här är en blogg om självförlåtelse t.ex. när jag ska ligger i sängen och ska sova. Ingen framtid inget förflutet, bara här och nu tittandes in i mig själv och tillämpar förlåtelse för allt som kommer upp rörande ilska, skam, skuld underlägsenhet m.m. och även rörande tankar som kommer upp och även smärta - bara tittande inom i tystnad i hela kroppen. Och jag har också förstått att vi har lager på lager, så processen kan ta ett tag, kanske flera år men att vara här och nu och ta tag i problemen i stunden och tillämpa självförlåtelse är det mest kraftfulla verktyg.

Länk till video/Link to video -------> LINK

Join us for discussion/vill du diskutera gå till desteni eller fråga mig om du inte kan engelska:

Link / Länk till desteni ---------------> destei-universe

FROM Jesper